Програма

ЦЕЛ СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ АКТИВНОСТ ОЧЕКУВАН РЕЗУЛТАТ
1.Учество на младите и неформално образование во средните училишта Здравствено образование Отворена дебата за штетите од пороците Подигнување на свеста кај младите за штетите од пороците
Реални компании Истражување преку јавна дебата и формирање на реални компании
Промоција на програми за неформално образование Иницирање креативни работилници во средните училишта за промоција на програмата за неформално образование ,,Еразмус плус” на ЕУ Запознавање на младите со можностите за неформално образование на локално, државно и меѓународно ниво
Иницијатива за поголема вклученост на средношколците во меѓународни обуки организирани од локални невладини организации Зголемување на интересот кај младите за придобивките од неформалното образование за нивниот личен и професионален развој
2.Младински активизам Спортски активности за млади Иницијатива за поставување на 20 кош – табли во Битола
Иницијатива за отворање на fan shop на ФК Пелистер
Иницијатива за изградба на велосипедска патека и паркиралишта за велосипеди
Јавна дебата за спречување на насилство на спортски терени Едукација на младите и превенција на насилството на спортските терени во училиштата и факултетите
Иницијатива за ноќна патека за пешачење и велосипедизам на Смолево
Иницијатива за опремување на сала за БОКС и КИК БОКС
Иницијатива за изградба на вештачка карпа за спортско качување
Сезонски автобуски линии до двата ски – центри во Битола
Креирање на средношколски организации Иницијатива и дебата за начинот на формирање на средношколски организации
3.Логистичка и програмска поддршка Младински центар Инцијатива за отварање на Младински центар Создавање на уникатен простор за развивање на културниот, забавниот, едукативниот и спортскиот живот на младите
Маргинализирани групи Иницијатива за поставување на патеки за слепи лица низ Пазарот и центарот на градот
Социјална инклузија на децата со хендикеп
Политички подмладоци и граѓански сектор Дебата: Политички систем, право на глас и набљудување на избори
Вмрежување со други младински совети Иницијатива за соработка со младински совети од државата, како и со младински совети од збратимените градови (таму каде што ги има) Зајакнување на капацитетите на младинскиот совет
Младинска информираност Креирање на веб-страна на младинскиот совет и андроид апликација
4.Млади на пазар на труд Соработка со АВРМ и МТСП Организирање на обуки и трибини, и презентации на мерките за самовработување
Практиканство
Млади претприемачи Поттикнување на младите за отварање на сопствени фирми преку јавни трибини и работилници Поголемо информирање на младите за мерките за самовработување на млади лица
Иницијатива покрај субвенциите кои ги уживаат младите за отварање на сопствен бизнис Општината да ги ослободи од плаќање на фирмарина во наредните 5 год. и да им овозможи 3 години бесплатно книговодство на сите отворени нови компании на лица до 30 год. Зголемен број на ново отворени компании на млади лица до 30 год, и намалување на невработеноста кај младите

Powered by themekiller.com